مشاوره خرید سرور

پلن یک مشاوره

20 دقیقه مشاوره
این پلن مخصوص افرادی است که از قبل تجربه خرید سرورهای حرفه ای را داشته اند.

پلن دو مشاوره

30 دقیقه مشاوره
این پلن مخصوص افرادی است که در خرید های قبلی خود با مشکلات زیادی مواجه شدند.

پلن سه مشاوره

60 دقیقه مشاوره
این پلن مخصوص افراد و شرکتهایی است که میخواهند برای اولین بار خرید سرور را تجربه کنند.